Hlavní stránka Zdravotní problematika Gabon Flum 4 mg proužky do úlu - příbalový leták

PostHeaderIcon Gabon Flum 4 mg proužky do úlu - příbalový leták

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

Gabon Flum 4 mg proužky do úlu

 

1.         JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Dol 94

252 66 Máslovice tel.: 734 858 244, e-mail: beedol@beedol.cz

2.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gabon Flum 4 mg proužky do úlu

Flumehtrinum

3.        OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý 1 proužek do úlu obsahuje:

Léčivá látka: Flumethrinum 4 mg

Proužek gabonové dýhy bez výrazné vůně nebo zápachu, v horní čtvrtině opatřen otvorem k zavěšení mezi plásty.

4.         INDIKACE

Varroáza včel. Ošetření včelstev napadených ektoparazitickým roztočem Varroa destructor citlivým na flumethrin, a to i v době, kdy je ve včelstvu plod. Použití je zaměřeno zejména na ochranu plodu, zakládajícího generace zimujících včel v podletí.

$15.                  KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte v případech známé rezistence na pyrethroidy.

$16.                  NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

$17.                  CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Včely medonosné (Apis mellifera)

8.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

K použití uvnitř úlu.

Veterinární léčivý přípravek je třeba použít pouze v období mimo snůšku a mimo dobu, kdy je ve včelstvu konzumní med, tj. používat v podletí a na podzim. Pro jedno včelstvo se použijí dva proužky. Obsedá-li včelstvo dva nástavky, přidá se další proužek. Proužky se zavěšují ve svislé poloze mezi plodové plásty tak, aby včely měly volný přístup k proužku z obou stran. K tomuto účelu se plástová ulička v místě zavěšení proužku cca o 1 cm rozšíří. Základní doba ošetření je stanovena na 24 dní u dělničího plodu a pokud je přítomen trubčí plod na 30 dní. Prodloužení ošetření je možné jen v případech pokračujícího spadu roztočů v důsledku reinvaze, a to nejdéle o 12 dní.

9.        POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Proužky umístíme symetricky ke středu plodového tělesa (např. do 2. a 5. uličky). Přípravek působí jen, je-li v dotyku se včelami. Pokud se včely přesunou a opustí plást, kde je proužek zavěšen, musí se proužek převěsit do jiné uličky obsazené včelami. Proužky zavěšujte zásadně na háčky ve tvaru dle obr.1. Tvar háčku zajistí, že proužek visí ve středu uličky a nedotýká se plástové plochy. Háček se podle vzoru snadno vyrobí z drátu o síle 1,2 mm.

Přesně dodržujte dávkování. Předávkování může vyvolat poškození trubců nebo mladušek, pokud setrvají dlouhou dobu na proužku. Neznamená to však žádné ohrožení včelstva. V případě zvýšeného počtu uhynulých včel snížíme počet proužků.

Obr. 1: Vzor háčku pro zavěšení gabonových proužků, měřítko ve skutečné velikosti

10.      OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Med: Bez ochranných lhůt.

Nepoužívejte v období snůšky medu.

Plásty v plodišti by měly být v souladu se správnou chovatelskou praxí každé tři roky vyměněny za nové mezistěny.

11.      ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte v suchu.

Po otevření uchovávejte sáčky uzavřené několikanásobným přehnutím okraje.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.      ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Všechna včelstva umístěná ve stejném stanovišti musí být ošetřena současně.

Je třeba sledovat rezistenci parazitů vůči účinné látce. Nejvhodnější je test oklepem živých včel pomocí moučkového cukru (podrobnosti na www.beedol.cz) před aplikací a 14 dní po zahájení aplikace. Pro sledování spadu musí být úly vybaveny varroadny nebo podložkami se zdvojenými sítěmi.

Kde je rezistence potvrzena, je třeba použít přípravek s léčivou látkou náležící do jiné skupiny látek a mající jiný způsob účinku. Účinná látka flumethrin je pyrethroid. Rezistence k pyrethroidům byla hlášena, její výskyt se může lišit geograficky i časově. V případě použití přípravku v oblastech, kde se vyskytla rezistence, může dojít ke snížení účinnosti přípravku pod 40 %. Použití přípravku by mělo být založeno na znalosti místní epidemiologické informace o citlivosti Varroa destructor a doporučení ošetřujícího veterinárního lékaře, pokud riziko rezistence v dané oblasti (regionu) je takové, že užití přípravku proti roztočům Varroa destructor ve včelstvu je sporné.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Přípravek působí jen je-li v dotyku se včelami. Pokud se včely přesunou a opustí plást, kde je proužek zavěšen, musí se proužek převěsit do jiné uličky obsazené včelami. Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Přípravek obsahuje pyrethroid flumethrin, který může způsobit podráždění kůže. Zabraňte kontaktu přípravku s kůží. Proužky uchovávat v původním obalu do okamžiku použití. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte osobní ochranné prostředky skládající se z nepropustných rukavic a běžného ochranného oděvu včelaře. Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce. V případě kontaktu přípravku s kůží důkladně umyjte mýdlem a vodou. V případě podráždění kůže vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou známy.

Nepoužívat současně s jinými akaricidy proti varroáze.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Předávkování může vyvolat knock-down efekt trubců a menšího počtu čerstvě vylíhlých dělnic. To však nepředstavuje zásadní poškození včelstva. Inkompatibility:

Neuplatňuje se

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

Nekontaminujte rybníky, vodní toky nebo stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

14.      DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2019

15.       DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. Sáček obsahující 50 proužků.

Aktualizováno (Středa, 10 Listopad 2021 20:59)